Szanowni KIienci, 

 

Z przykrością informujemy, że po wielu latach działalności zmuszeni jesteśmy zamknąć naszą księgarnię. Wszystkim klientom, którzy na przestrzeni lat dokonywali u nas zakupów serdecznie dziękujemy za okazane zaufanie. Pragniemy poinformować, że z wszystkimi klientami, których zamówienia nie zostały jeszcze zrealizowane będziemy w najbliższych dniach kontaktować się mailowo bądź telefonicznie. Jeszcze raz dziękujemy za okazane nam zaufanie.

 

Regulamin

Regulamin obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.
 

               Regulamin Sklepu Internetowego Bookador.pl

Sklep Internetowy Bookador.pl działający pod adresem http://www.bookador.pl jest prowadzony przez firmę Bookador.pl Jacek Żurawik z siedzibą na ul. Marcelińskiej 63/4, 60-354 Poznań, NIP: 781-002-38-93, REGON: 004802995, Ew. Dział. Gosp.: 37458/2005/S,
adresy mailowe: poczta@bookador.pl, sklep@bookador.pl
 

                                    § 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Bookador.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, realizacji zamówień Klientów, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego Bookador.pl niezbędne są:
a) urządzenie z dostępem do sieci Internet
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).


           § 2 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Bookador.pl
 

1. Złożenie przez Klienta zamówienia na produkty znajdujące się w ofercie jest jednocześnie zarejestrowaniem się (założeniem konta) w Sklepie Internetowym Bookador.pl.

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym Bookador.pl (założenie konta Klienta) odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego w trakcie składania zamówienia. Należy podać imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, pozwalające Klientowi na dostęp do swojego konta, adres i numer telefonu kontaktowego w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta przez Sklep Internetowy Bookador.pl

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym Bookador.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

4. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym Bookador.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym Bookador.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich zmiany i usunięcia. Dane osobowe mogą być zmieniane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”). W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego Bookador.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z dyspozycją usunięcia konta na adres poczta@bookador.pl lub sklep@bookador.pl

6. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem Transferuj.pl. Przedmiotowe usługi świadczy Transferuj.pl z siedzibą w Poznaniu, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: https://transferuj.pl/regulaminy-i-umowy
 

                                          § 3 Informacje o produktach


1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego Bookador.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego Bookador.pl:
a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3. Sklep Internetowy Bookador.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

                                        § 4 Sposób realizacji zamówień


1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego Bookador.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”.

b) jeżeli Klient zamierza zamówić więcej różnych produktów przed przejściem do zamówienia należy je wszystkie umieścić w Koszyku.

c) w celu zmiany ilości egzemplarzy zamawianego produktu należy przejść do Koszyka (klikając „Twój Koszyk”), w tabelce zmienić ilość na żądaną i kliknąć „Przelicz Koszyk”. Jeżeli w magazynie ilość egzemplarzy produktu jest mniejsza od żądanej, Koszyk pokaże ilość aktualnie dostępną.

3. Wybrać sposób płatności:
a) przedpłata – płatność online lub przelew
b) płatność przy odbiorze

4. Wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu).

5. Wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu.

6. Wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT.

7. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi - w zależności od jego wyboru:
a) na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (kurierem lub pocztą);
b) do wskazanego przez Klienta w zamówieniu punktu odbioru ¬– Urzędu Pocztowego lub Paczkomatu, w takim przypadku odbiór przedmiotu zamówienia następuje w wybranym przez Klienta punkcie odbioru

8. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest publikacja elektroniczna: ebook, album mp3, utwór mp3 lub gra cyfrowa w postaci pliku, na podany podczas składania zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link, za pomocą którego Klient może pobrać przedmiot zamówienia na swoje urządzenie elektroniczne.

9) W celu złożenia zamówienia należy kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze”, w zależności od wyboru formy płatności.

10. W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.

11. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, w tym publikacje elektroniczne zamówienie zostanie podzielone na 2 (dwie) części. Część obejmującą publikacje elektroniczne należy opłacić z góry.

12. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

13. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sklep Internetowy Bookador.pl zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

14. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep Internetowy Bookador.pl poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

15. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep Internetowy Bookador.pl może zaproponować Klientowi:
a) anulowanie całości zamówienia
b) anulowanie części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa. W przypadku wyboru przez Klienta tej opcji zamówienie zostanie zrealizowane w pozostałej części.

16. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sklepu Internetowego Bookador.pl), Sklep może anulować zamówienie w całości.

17. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 12-13 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sklep Internetowy Bookador.pl zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 9 regulaminu.

18. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep Internetowy Bookador.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

                                          § 5 Czas realizacji zamówień

1. Sklep Internetowy Bookador.pl na stronie internetowej przedstawiającej dany produkt zamieszcza informację o liczbie dni roboczych w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, do punktu odbioru. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.

2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres lub do wybranego przez Klienta punktu odbioru

3. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

4. Sklep Internetowy Bookador.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

                                                 § 6 Warunki reklamacji

1. Sklep Internetowy Bookador.pl jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Sklep Internetowy Bookador.pl.

2. Sklep Internetowy Bookador.pl w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sklep Internetowy Bookador.pl Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty do Sklepu Internetowego Bookador.pl dołączając numer zamówienia i opis reklamacji (wzór formularza reklamacji jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu).

4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, numer zamówienia i opis reklamacji) należy odesłać na adres Sklepu Internetowego Bookador.pl (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zwykłym lub paczką ekonomiczną).

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta - Sklep Internetowy Bookador.pl niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sklep Internetowy Bookador.pl zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sklepu Internetowego Bookador.pl z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił za nabycie danego produktu.

                                      § 7 Warunki gwarancji

1. Produkty sprzedawane przez Sklep Internetowy Bookador.pl mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sklep Internetowy Bookador.pl może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sklepu Internetowego Bookador.pl
b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 6 regulaminu.

           
                        § 8 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy


1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki.

2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym Bookador.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
e) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia drogą mailową z podaniem numeru zamówienia w terminie 14 (czternastu) dni

5. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu do Sklepu Internetowego Bookador.pl produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jego cech i funkcjonowania. Sklep Internetowy Bookador.pl zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 9 regulaminu.

6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech lub funkcjonowania.

7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt do Sklepu Internetowego Bookador.pl, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

8. Sklep Internetowy Bookador.pl nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

                                         § 9 Zwrot należności Klientom

1. Sklep Internetowy Bookador.pl dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Sklep Internetowy Bookador.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania odesłanego produktu.

3. Sklep Internetowy Bookador.pl dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) - jeśli zamówienie było opłacone:
- z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej;
- przy odbiorze u kuriera lub na poczcie

4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep Internetowy Bookador.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle do Sklepu Internetowego Bookador.pl takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sklep Internetowy Bookador.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

5. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego lub karty płatniczej zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty płatniczej przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Sklepu Internetowego Bookador.pl

                                                    § 10 Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep Internetowy Bookador.pl danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego Bookador.pl w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Bookador.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep Internetowy Bookador.pl danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sklep Internetowy Bookador.pl usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym Bookador.pl

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Sklep Internetowy Bookador.pl w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym Bookador.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 15 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

4. W celu usunięcia danych osobowych Klienta należy przesłać taką dyspozycję drogą mailową na adres poczta@bookador.pl lub sklep@bookador.pl. Usunięcie danych osobowych nastąpi niezwłocznie.
 

                                        § 11 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego Bookador.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Sklep Internetowy Bookador.pl dokłada wszelkich starań aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego Bookador.pl

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep Internetowy Bookador.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 8 ust. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 8 regulaminu.


5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827)..

6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stroniach Sklepu Internetowego Bookador.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Sklepowi Internetowemu Bookador.pl statystyk swojej obecności i aktywności. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.

8. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu Internetowego Bookador.pl .

9. Sklep Internetowy Bookador.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies © 2015
Facebook
Oceń nową stronę